Každý, kdo prožije jeho hloubku, získá nevyčíslitelné bohatství trvalé hodnoty.

Můj synu

Přichází čas, kdy budu muset nastoupit cestu, z níž se již nevrátím.Nemohu tě tentokrát vzít s sebou. Zanechám tě zde, ve světě, kde dobrá rada je vždy cenná.Nikdo sa přece nenarodil moudrý, každý potřebuje zkušenosti a čas.

Žil jsem a pozoroval svět déle než ty, a proto vez, že není všechno zlato, co se třpytí. Viděl jsem padnout mnohou zářící hvězdu a také jsem viděl, jak se zlomila mnohá opěrná hůl,na niž se lidé spoléhali.Chci ti dnes dát některé rady, abys i ty věděl, k čemu jsem dospěl a co mne čas naučil.:

Uprostřed hluku a chvatu světa buď klidný a trpělivý. Mysli na pokoj a mír, který může existovat jen v tichu. Ze všech svých sil se snaž vycházet z lidmi v míru. Svoji pravdu říkej vždy klidně a jasně, ale vyslechni i jiné. Nezapomeň, že i ti, kteří nejsou zrovna učenci a kteří mnohdy jednají těžkopádně, mají ti co říci. Vyvaruj se lidí násilných a hlučných.

Ti by to tvého života nepřinesli nic dobrého, jediné neklid.

Podaří – li se ti splnit přdsedsevzetí a dosáhneš úspěchu a uznání, zůstaň nadále skromný. Skromnost a pokora jsou jediným trvalým majetkem v běhu času.

Věz , že není velké a dobré a není pravdivé to, co neobstojí před věčnou Pravdou Deseti přikázání.

Drž se proto pevně dobrého a nepřej nikdy nikomu zlé.

Pamatuj milý synu, že Pravda se nikdy neřídí podle nás, ale my se musíme řídrit podle Pravdy.

Nikoho se neboj více než sebe samého. V našem nitru však bydlí soudce. Je jím svědomí, které nezklame, a na něm záleží více, než na souhlasu celého světa. Nic nečin proti jeho radám.

pokračujte na další stránce..

🙂

Pamatuj si provždy, že svědomí promlouvá velmi tiše, a budeš li je neustále přehlušovat, ztichne docela.Toho se varuj!

Uč se od druhých, a kde se mluví o moudrosti Světla, svobodě a pokoře, tam pilně naslouchej.

Bude li ťe chtít někdo učit moudrosti, podívej se mu nejprve pozorně do tváře a do očí, protože věčné hodnoty může rozdávat pouze ten,kdo je sám vlastní.

Neuč jiné, pokud nejsi sám dost moudrý. Čiň vždy dobro a nestarej se o odměnu. Každou svou práci konej s plnou odpovědností a do cizích záležitostí se nepleť. Nikomu nepochlebuj a sám pochlebování nepříjmej.

Neříkej vše co víš, ale sleduj co říkáš.Buď ochoten vyslechnout každého, ale sám se raději nesvěřuj. Nedělej žádné dívce těžké srdce. Pamatuj, že tvá matka byla také děvčetem.

Posiluj v sobě vždy touhu konat dobro. Denně se také v tichosti zahloubej do myšlenek o živote a smrti, abys mohl jednou s klidnou myslí a nezatežením svědomím odejít z tohtoto světa.
To co nazýváme smrtí, je jen proměna k novému bytí.Učiň vše, abys na druhý břeh odchádzel s láskou a úctiplnou bázní ke Stvořiteli, kterého si poznal v Jeho díle a svým životem vyznal.

Tvůj otec.